AsiaCI's Archiver

亚洲CI网编辑部 发表于 2009-9-26 21:22

亚洲CI访问量前十强黄金贴 见证CI英雄

[i=s] 本帖最后由 空无一物 于 2009-9-26 22:40 编辑 [/i]

[font=黑体][size=6][color=#ff0000][/color][/size][/font]
[font=黑体][size=6][b][color=#000000][/color][/b][/size][/font]
[font=黑体][color=#ff0000][size=6][font=宋体][size=16pt]亚洲[/size][/font][size=16pt][font=Times New Roman]CI[/font][/size][font=宋体][size=16pt]访问量前十强黄金贴[/size][/font][size=16pt][font=Times New Roman]  [/font][/size][font=宋体][size=16pt]见证[/size][/font][size=16pt][font=Times New Roman]CI[/font][/size][font=宋体][size=16pt]英雄[/size][/font]
[/size][/color][/font][b][color=#000000]亚洲[font=Times New Roman]CI[/font]网[font=Times New Roman]7[/font]周年庆系列之大盘点[/color][/b]

[attach]888566[/attach]
[color=#000000][b][size=10.5pt][/size][/b][/color]

[size=16pt][/size]
[color=dimgray][font=宋体]类别:作品集类[/font][font=Times New Roman]   [/font][font=宋体]统计发榜日期:[/font][font=Times New Roman]2009-9-15[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font]
[color=darkslategray][font=宋体]在这里收录的十位会员,以量大卓越作品质量和勤奋的回帖创造了亚洲[/font][font=Times New Roman]CI[/font][font=宋体]网的奇迹——[/font][font=Times New Roman]45[/font][font=宋体]万访问[/font][/color]
[font=宋体][color=darkslategray][/color][/font]
[color=darkslategray][font=宋体]量,他们才华出众,真诚交流,成就了亚洲[/font][font=Times New Roman]CI[/font][font=宋体]网的“金牌帖王”。[/font][font=宋体]亚洲[/font][font=Times New Roman]CI[/font][font=宋体]编辑部借[/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]周年之际,[/font][/color]
[font=宋体][color=darkslategray][/color][/font]
[color=darkslategray][font=宋体]整理亚洲[/font][font=Times New Roman]CI[/font][font=宋体]网[/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]年来人气冠军帖,以此来回顾经典,勉励新人,感谢你们,感谢所有“点击”的[/font][/color]
[font=宋体][color=darkslategray][/color][/font]
[color=darkslategray][font=宋体]人们,在网络的江湖,用鼠标再续经典。[/font]
[font=Times New Roman][/font]
[font=宋体]收录本榜单的“黄金前十帖”的达人们,将被隆重邀请晋升为亚洲[/font][font=Times New Roman]CI[/font][/color][b][color=red][font=宋体]终身荣誉会员[/font][/color][/b][color=darkslategray][b][font=宋体],[/font][/b][font=Times New Roman]CI[/font][font=宋体]网将赠[/font][/color]
[font=宋体][color=darkslategray][/color][/font]
[color=darkslategray][font=宋体]送礼品一份(请同亚洲[/font][font=Times New Roman]CI[/font][font=宋体]网编辑部联系)[/font]
[/color][font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font]
[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]01 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]郑州元素·毛华 443512次[/size][/font][/b][/color]
[b][font=华文细黑][/font][/b]
[color=darkslategray][font=宋体]亚洲[/font][font=Times New Roman]CI>>[/font][font=宋体]中国区[/font][font=Times New Roman]>>[/font][font=宋体]郑州元素[/font][font=Times New Roman](100)[/font][font=宋体]-2004[/font][font=Times New Roman]>>[/font][font=宋体]平面部分[/font][/color]
[font=宋体][/font]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-636-1-1.html][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/thread-636-1-1.html[/color][/font][/url]

[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:[/color][/font][url=http://bbs.asiaci.com/space.php?uid=14703][color=darkslategray][font=宋体]龙卷风[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]毛华[/font][/color][/url]

[color=darkslategray][font=宋体]发帖日:[/font][font=Times New Roman]2004-6-25[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font]

[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]02 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]上海·世纪瑞博 369974次[/size][/font][/b][/color]
[b][font=华文细黑][color=#ff0000][/color][/font][/b]
[color=darkslategray][font=Times New Roman]wyjwb[/font][font=宋体]两年设计之路[/font][font=Times New Roman]——[/font][font=宋体]小弟任世纪瑞博上海公司创意总监了~世纪瑞博招人了!![/font][/color]
[font=宋体][/font]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-5853-1-6.html][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/thread-5853-1-6.html[/color][/font][/url]

[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:[/color][/font][url=http://bbs.asiaci.com/space.php?uid=22035][font=Times New Roman][color=darkslategray]wyjwb[/color][/font][/url]

[color=darkslategray][font=宋体]发帖日:[/font][font=Times New Roman]2004-7-28[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font]


[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]03 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]上海·霁如瑾  313310次[/size][/font][/b][/color]

[align=left][color=darkslategray][font=宋体]霁如瑾和她的[/font][font=Times New Roman] [[/font][font=宋体]拿鱼[/font][font=Times New Roman]][/font][font=宋体]设计工作室[/font][font=Times New Roman]---->[/font][font=宋体]第[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]页[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]27[/font][font=宋体]日[/font][font=宋体]更新了一点点[/font][/color][/align][align=left][font=宋体][color=#2f4f4f][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#2f4f4f][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=darkslategray][/color][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=10.5pt][color=#000000][size=10.5pt][size=10.5pt][url=http://bbs.asiaci.com/thread-36218-1-3.html][color=black]http://bbs.asiaci.com/thread-36218-1-3.html[/color][/url][/size][/size][/color][/size][/font][/align][align=left][color=darkslategray][/color]
[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:霁如瑾[/color][/font]
[font=宋体][/font]
[color=darkslategray][font=宋体]发帖日:[/font][font=Times New Roman]2004-12-13[/font][/color]
[b][font=华文细黑][size=18pt][/size][/font][/b]
[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]04 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]成都·黑蚁设计 275465次[/size][/font][/b][/color]
[b][font=华文细黑][color=#ff0000][/color][/font][/b]
[font=宋体][color=darkslategray]〖成都黑蚁设计的无限精彩〗[/color][/font]
[font=宋体][/font]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-38936-1-1.html][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/thread-38936-1-1.html[/color][/font][/url]

[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:[/color][/font][url=http://bbs.asiaci.com/space.php?uid=44531][font=Times New Roman][color=darkslategray]ttyds[/color][/font][/url]

[color=darkslategray][font=宋体]发帖日:[/font][font=Times New Roman]2004-12-25[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font]
[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]05 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]杭州·陈飞波 268385次[/size][/font][/b][/color]
[b][font=华文细黑][color=#ff0000][/color][/font][/b]
[color=darkslategray][font=宋体]陈飞波平面设计事务所作品集([/font][font=Times New Roman]25[/font][font=宋体]页为最新作品)[/font][/color]
[font=宋体][/font]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-38477-1-1.html][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/thread-38477-1-1.html[/color][/font][/url]

[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:[/color][/font][url=http://bbs.asiaci.com/space.php?uid=19167][font=宋体][color=darkslategray]栋栋[/color][/font][/url]

[color=darkslategray][font=宋体]发帖日:[/font][font=Times New Roman]2004-12-22[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font]
[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]06 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]成都·云云耳火  243881次[/size][/font][/b][/color]

[/align][align=left][color=darkslategray][font=宋体]云云耳火的设计[/font][font=Times New Roman]--[/font][font=宋体]第一次发东西[/font][font=Times New Roman],[/font][font=宋体]望大家来看[/font][font=Times New Roman]--3[/font][font=宋体]年的设计回顾[/font][/color][/align]
[align=left][font=宋体][color=#2f4f4f][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=darkslategray][/color][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/viewthread.php?tid=75397&highlight=%D4%C6%D4%C6%B6%FA%BB%F0[/color][/font][/align]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-38477-1-1.html][font=Times New Roman][color=darkslategray][/color][/font][/url][align=left][color=darkslategray][/color][/align][color=darkslategray][/color]
[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:[/color][/font][url=http://bbs.asiaci.com/space.php?uid=85596][font=宋体][color=darkslategray]云云耳火[/color][/font][/url]

[color=darkslategray][font=宋体]发帖日:[/font][font=Times New Roman]2005-9-2[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font]
[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]07 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]台湾·李根在  239736次[/size][/font][/b][/color]

[align=left][font=宋体][color=darkslategray]我是李根在[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=darkslategray][/color][/font][/align][color=darkslategray][/color]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-94256-1-1.html][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/thread-94256-1-1.html[/color][/font][/url]

[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:[/color][/font][url=http://bbs.asiaci.com/space.php?uid=112177][font=Times New Roman][color=darkslategray]kentsai[/color][/font][/url]

[color=#000000][font=宋体][color=darkslategray]发帖日:[/color][/font][font=Times New Roman][color=darkslategray]2006-2-21[/color] [/font][/color]
[b][font=华文细黑][size=18pt][/size][/font][/b]
[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]08 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]北京·红鹤沟通  217357次[/size][/font][/b][/color]
[color=darkslategray][font=宋体]红鹤沟通经典案例大集合[/font][font=Times New Roman]:::[21][/font][font=宋体]页[/font][font=Times New Roman]---[/font][font=宋体]新增红鹤文化[/font][/color]
[font=宋体][/font]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-63292-1-1.html][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/thread-63292-1-1.html[/color][/font][/url]

[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:[/color][/font][url=http://bbs.asiaci.com/space.php?uid=33109][font=宋体][color=darkslategray]游荡地魂灵[/color][/font][/url]

[color=darkslategray][font=宋体]发帖日:[/font][font=Times New Roman]2005-6-1[/font][/color]
[b][font=华文细黑][size=18pt][/size][/font][/b]
[color=red][b][font=华文细黑][size=14pt]09 [/size][/font][/b][b][font=华文细黑][size=14pt]广州·集和(原行动力) 187195次[/size][/font][/b][/color]
[b][font=华文细黑][color=#ff0000][/color][/font][/b]
[color=darkslategray][font=宋体]敬畏设计[/font][font=Times New Roman]——[/font][font=宋体]形动力壹周年作品回顾[/font][/color]
[font=宋体][/font]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-71898-1-1.html][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/thread-71898-1-1.html[/color][/font][/url]

[color=darkslategray][font=宋体]发帖人:[/font][font=宋体]根据地[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]形动力[/font][/color]
[font=宋体][/font]
[font=宋体][color=darkslategray]发帖日:[/color][/font][font=Times New Roman][color=darkslategray]2005-8-4[/color][color=#666666] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font]
[font=华文细黑][color=red][size=14pt][b]10 [/b][/size][/color][/font][font=华文细黑][size=14pt][color=red][b]成都南北[/b][b]·[/b][/color][url=http://bbs.asiaci.com/space-uid-46015.html][color=red][b]胸罩飘飘的年代[/b][/color][/url][b] [color=red]186945次[/color][/b][/size][/font]
[b][font=华文细黑][color=#ff0000][/color][/font][/b]
[color=darkslategray][font=宋体]胸罩飘飘的年代[/font][font=Times New Roman] 03-05[/font][font=宋体]作品[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]第一部分[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]标志[/font][font=Times New Roman]&[/font][font=宋体]形象[/font][/color]
[font=宋体][/font]
[url=http://bbs.asiaci.com/thread-74060-1-3.html][font=Times New Roman][color=darkslategray]http://bbs.asiaci.com/thread-74060-1-3.html[/color][/font][/url]

[font=宋体][color=darkslategray]发帖人:[/color][/font][url=http://bbs.asiaci.com/space-uid-46015.html][font=宋体][color=darkslategray]胸罩飘飘的年代[/color][/font][/url]

[color=darkslategray][font=宋体]发帖日:[/font][font=Times New Roman]2005-8-23[/font][/color]
[color=darkslategray][font=Times New Roman][/font]
[font=Times New Roman][/font]
[font=宋体]亚洲[/font][font=Times New Roman]CI[/font][font=宋体]编辑部[/font][font=Times New Roman] 2009-9-15[/font][/color]

空无一物 发表于 2009-9-26 21:53

让我们一起成长,回响、启发、青春、让我们向这些CI英雄们致敬!

毛华 陈飞波 集和 黑蚁 霁如瑾 李根在 胸罩飘飘 红鹤沟通 世纪瑞博 云云耳火

缺氧 发表于 2009-9-26 22:32

以上10位CI的英雄们很久没有出来露脸了。

ADODESIGN 发表于 2009-9-26 22:43

这些名字见证了CI辉煌的过去 相信CI会有更加辉煌的未来

80年代的内裤 发表于 2009-9-26 23:51

汗,胸罩,:D

18953805 发表于 2009-9-27 09:42

先向英雄致敬了! 希望HEROS常在

哆啦啦 发表于 2009-9-27 10:45

向我们的各位英雄致敬哦·

LSEA 发表于 2009-9-27 10:57

向CI英雄们致敬!:D

临风阁 发表于 2009-9-27 13:09

以上10位CI的英雄们有些很久没有出来露脸了,功成身退了,哎,可惜也~

kevenhom82 发表于 2009-9-27 13:43

致敬~~~~~~~~~~~~

jiayipu 发表于 2009-9-27 14:58

胸罩不晓得去哪儿了.,难道改行了?

浅色蝴蝶结 发表于 2009-9-27 16:37

相当来力

浅色蝴蝶结 发表于 2009-9-27 16:44

偶读书的时候云云耳火来我们学校  当时豆很崇拜xixi

发如雪 发表于 2009-9-27 17:19

元素100,我的最爱~~北北同学~

Harley 发表于 2009-9-27 18:18

英雄啊(强调:此三字用周星星同学的口气来读)

海宁网络公司 发表于 2009-9-27 18:36

第一名的实在太牛了。

洛沱 发表于 2009-9-27 20:01

:L 真好!!祝贺10位英雄!

明年今日 发表于 2009-9-28 10:30

[size=5][color=purple]向各位做出优秀贡献的英雄们致敬![/color][/size]

王诗剑 发表于 2009-9-28 12:07

向各位做出优秀贡献的英雄们致敬!

keny_4610 发表于 2009-9-28 14:51

向强悍的英雄致敬!

80446201 发表于 2009-9-28 15:12

;P致敬。。。

alins 发表于 2009-9-28 15:53

怎么这些人都跑了呢?大家都忙了吧!:)

设计.东 发表于 2009-9-28 16:38

致敬!!!!!!!!!!!!!!!!!英雄

设计.东 发表于 2009-9-28 16:39

在亚洲CI默默无闻的人很多!!!!!!!!!!的确英雄也很多!!!!!!!!!
祖国雄起 !!!!!!!!!!!!
期待下次的《建国大业》

qian.mm 发表于 2009-9-29 08:23

多年来的好贴啊!学习

★秋天★ 发表于 2009-9-29 10:10

挺好,感谢他们。

设计.东 发表于 2009-9-29 13:27

再次感谢曾今也是菜鸟变大师的人!!!!!!!!!!!!!
感谢祖国感谢CI

aqwb 发表于 2009-9-30 01:28

时间确实让我们看到很多时代的东西,CI依旧伴随着设计人,走好.....

vv09 发表于 2009-9-30 09:27

呀 咋没见周伟那小虾米的名字呢

stone6308 发表于 2009-9-30 11:28

向高人学习

页: [1] 2 3

Powered by Discuz! Archiver 7.0.0  © 2001-2009 Comsenz Inc.