Board logo

标题: [推荐] 济南VI设计—国外创意VI欣赏 [打印本页]

作者: 兰度广告    时间: 2014-8-29 09:19     标题: 济南VI设计—国外创意VI欣赏

20131106_04994f6a30e9ffffc761Q9JmAMz32bl2.gif
2014-8-29 09:17
  
20131106_491cbc2de9ad7b7822f2F76wFbDSHKrr.jpg
2014-8-29 09:17
  
20131106_42209ab2141762f2ae69ewgjGPtALw5h.jpg
2014-8-29 09:17
  
20131106_1c598fdafe686a79df9bg5fPnkU411Vt.jpg
2014-8-29 09:17
  
20131106_55d888f037fb7e8bcf3fqtVmMZ5zDsBp.jpg
2014-8-29 09:17
  
20131106_0621579f8f08e35ada0dJbv0aVyXLVcO.jpg
2014-8-29 09:17
  
20131106_8d19705668c693df47c2B85iAFd2ZMax.jpg
2014-8-29 09:17
  
20131106_26a092a6bf4c09e58b28GgGQVc4ylc9y.jpg
2014-8-29 09:17
  
20131106_df2bfaf88294177446535PxAlyew9bLC.jpg
2014-8-29 09:17
  
20131106_3e3d784926ab8c21eaedv2a5QzEGrXen.jpg
2014-8-29 09:17
  
济南VI设计:http://www.0531landu.com/
济南画册设计公司:http://www.ldhc.cn/

★兰度品牌设计公司,专业从事济南标志设计、济南品牌设计、


济南VI设计、济南画册设计、济南包装设计,拥有省内最专业的品牌设计团队。


咨询电话:0531-58618188图片附件: 20131106_1c598fdafe686a79df9bg5fPnkU411Vt.jpg (2014-8-29 09:17, 144.51 KB) / 下载次数 10
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153359&k=3a5dfeaa384e2236f3cc93e1e3229a43&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_3e3d784926ab8c21eaedv2a5QzEGrXen.jpg (2014-8-29 09:17, 68.06 KB) / 下载次数 10
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153360&k=f04185eb3f7e7e0cd4387e88d97bcbc1&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_8d19705668c693df47c2B85iAFd2ZMax.jpg (2014-8-29 09:17, 150.31 KB) / 下载次数 10
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153361&k=eb88b1a69ac5688ef09d49cecdfebeb3&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_26a092a6bf4c09e58b28GgGQVc4ylc9y.jpg (2014-8-29 09:17, 179.28 KB) / 下载次数 10
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153362&k=262010d1cec7326225bb8e5f1eafb13b&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_55d888f037fb7e8bcf3fqtVmMZ5zDsBp.jpg (2014-8-29 09:17, 147.17 KB) / 下载次数 10
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153363&k=37e20bdec83f0b9fb1258708fa412805&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_491cbc2de9ad7b7822f2F76wFbDSHKrr.jpg (2014-8-29 09:17, 74.75 KB) / 下载次数 11
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153364&k=c3164d44924e57dc299c33d1a2978de7&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_04994f6a30e9ffffc761Q9JmAMz32bl2.gif (2014-8-29 09:17, 440.12 KB) / 下载次数 11
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153365&k=3b4e205fc89606c4220bcc4d7bc4f87a&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_42209ab2141762f2ae69ewgjGPtALw5h.jpg (2014-8-29 09:17, 175.5 KB) / 下载次数 11
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153366&k=5aa1d73837c6c679f4321fe58c1bf344&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_0621579f8f08e35ada0dJbv0aVyXLVcO.jpg (2014-8-29 09:17, 107.02 KB) / 下载次数 10
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153367&k=c5b12ce6af4e749320f7e322c2140b71&t=1501202135&sid=Os287z图片附件: 20131106_df2bfaf88294177446535PxAlyew9bLC.jpg (2014-8-29 09:17, 141.58 KB) / 下载次数 10
http://bbs.asiaci.com/attachment.php?aid=1153368&k=a505da713f3e05a5fd56057eb8df54ae&t=1501202135&sid=Os287z


作者: yashiin    时间: 2017-7-12 11:09

原来阿里云新标是抄袭这个的
欢迎光临 亚洲CI网 (http://bbs.asiaci.com/) Powered by Discuz! 7.0.0